Regionální pracoviště Střední Čechy >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Jednou z klíčových činností AOPK ČR je oblast ochrany přírody a krajiny, kterou zabezpečuje oddělení dokumentace.

Zabezpečuje tyto činnosti:

  • Spravuje druhopis Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který je speciální tematickou součástí "Informačního systému ochrany přírody" (ISOP), a jehož vedení je AOPK ČR uloženo ve zřizovací listině MŽP ČR. ÚSOP je tvořen sbírkou listin (úplná zřizovací dokumentace v písemné a grafické formě) a digitálním registrem (databáze základních informací a prostorové zobrazení objektů ÚSOP v prostředí GIS). Předmětem činnosti je správa a vedení ISOP jako jednotného celostátního informačního systému k získávání, zpracovávání, jednotnému udržování a poskytování dat v oboru ochrany přírody a zajišťování propojení tohoto systému s jinými národními a mezinárodními informačními systémy. Regionální pracoviště zajišťuje především interní provoz ÚSOP v digitální podobě a v součinnosti s orgány ochrany přírody doplňování dokumentace k jednotlivým zvláště chráněným územím a památným stromům v rámci regionu.

  • Vede odbornou dokumentaci, zahrnující plány péče, inventarizační průzkumy a další materiály.

  • Vede knihovnu střediska.

  • V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákonem č. 106/1999 Sb., "O svobodném přístupu k informacím", a s vnitřními předpisy organizace poskytuje fyzickým i právnickým osobám informace o ochraně přírody.

  • Provádí monitoring (dlouhodobé sledování nějakého jevu standardní metodou tak, aby bylo možné vyhodnotit změny v čase a zjistit jejich příčiny).

  • Mapuje biotopy a druhy České republiky

 

 Autor textu: Bravený Libor

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt