NPR Voděradské bučiny

Předmětem ochrany jsou staré přírodě blízké bukové porosty a pozoruhodné jevy periglaciálního zvětrávání (vzniklé vlivem mrazu).

Katastrální území: Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka (okres Kolín), Louňovice (okres Praha-východ)
Výměra:  658,03 ha
Vyhlášeno: 1955
Nadmořská výška: 350 – 500 m

Rezervace představuje rozlehlý lesní komplex na pravém břehu Jevanského potoka. Druhová skladba bukových porostů odpovídá kyselému podkladu, tvořenému  převážně žulami. K buku je místy přimíšen dub letní, habr obecný, ojediněle osika, lípa a bříza. Původně přimíšená jedle byla v minulosti lesnickým hospodařením záměrně potlačena. V bylinném patře se vyskytují typické druhy kyselých bučin jako je bika hajní, metlička křivolaká, pstroček dvoulistý atd.  Ve sníženinách a na podmáčených půdách rostou jasanové olšiny.

Lesy jsou poměrně blízké přírodě a hospodaření v nich je přizpůsobeno ochranářským cílům. Jsou zde i vyhrazené plochy, kde se neprovádějí žádné zásahy. Rezervace slouží jako vědecko – výzkumný a naukový objekt Lesnické a environmentální  fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 

Kromě běžné lesní zvěře hnízdí ve zdejších lesích řada vzácnějších ptáků, jako je datel černý, holub doupňák, včelojed, jestřáb a čáp černý. V potůčcích se vyskytuje chrostík Synagapetus moselyi, známý u nás pouze z této lokality. 

Reliéf je pahorkatinný, na mnoha místech lze sledovat stopy dlouhodobého působení ledu, mrazu a větrné eroze – kary, varpy a skalní moře.

Územím vede několik turisticky značených cest a naučná stezka.

Aktuální Plán péče o NPR Voděradské bučiny na období 2011 - 2020 naleznete zde:

Plán péče 2011-2020 NPR Voděradské bučiny.zip 27.3 MB 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt