Regionální pracoviště Střední Čechy >> Péče o vodní režim krajiny

Voda v krajině

Hlavní činnosti AOPK ČR, střediska Praha, v tématické oblasti „Voda v krajině“

 • spolupráce s pracovišti státní a veřejné správy ve věcech, týkajících se vodních toků, niv, nádrží apod.
 • konzultační podpora (z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny) a vyjadřování k obecným projektům a záměrům, dotýkajícím se vodních toků a niv
 • konzultační podpora a následně hodnocení projektů vodohospodářského směru, které se ucházejí o podporu v rámci Programu revitalizace říčních systémů (dříve) a Operačního programu Životní prostředí
 • vyjadřování k projektům, ucházejícím se o podporu v rámci programů protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství
 • účast v komisích správců vodních toků pro posuzování povodňových škod
 • odborná informační podpora procesu vodohospodářského plánování – spolupráce s garanty plánů oblastí povodí (státní podniky Povodí) a jejich zpracovateli
 • metodické a osvětové působení pořádáním vlastních seminářů a exkurzí, publikační činností a aktivní účastí na seminářích  konferencích, pořádaných jinými subjekty (Vodní toky, konference České společnosti krajinných inženýrů, semináře pozemkových úřadů a další).

V těchto činnostech se snažíme především podporovat přirozené a přírodě blízké formy výskytu vody v krajině, ochranu a zlepšování ekologického, resp. morfologicko-ekologického stavu vodních toků a niv. Děje se tak hlavně v následujících aspektech:

 • ochrana dochovaných přírodních a přírodě blízkých úseků vodních toků a niv před poškozením
 • podpora racionální, ekologicky orientované správy vodních toků, která je zaměřena k ochraně a zlepšování stavu toků a niv
 • podpora rozvoje přírodě blízkých porostních formací podél vodních toků
 • podpora zlepšování stavu dříve technicky upravených vodních toků ve volné krajině jak prováděním revitalizací, tak využíváním a podporou samovolných renaturačních procesů
 • podpora aktivace a využití přirozených mechanismů tlumení vzniku a průběhu povodní
 • podpora obnovování migrační prostupnosti vodních toků, dříve narušené výstavbou jezů a nevhodnými technickými úpravami koryt, s důrazem na přirozené formy migrační prostupnosti (odstraňování migračních překážek)
 • podpora přírodě blízkých úprav vodních toků v zastavěných územích a v jejich blízkosti – zajišťování protipovodňové ochrany zástavby při udržení jisté úrovně ekologického stavu vodních toků a jejich pobytové a rekreační využitelnosti
 • podpora racionálního přístupu k opatřením po povodních se zřetelem k využití těch povodňových změn koryt a niv, které mohou být ku prospěchu jejich morfologicko-ekologického stavu
 • podpora hledání přijatelnějších vztahů mezi provozováním říční plavby a prostředím řek, Vltavy a Labe
 • podpora ekologicky přijatelných způsobů výstavby, obnovy, rekonstrukcí a následného využívání vodních nádrží, se zvláštním zřetelem k nádržím dotovaným v rámci programů resortu životního prostředí
 • uplatnění hledisek zlepšování stavu vodních toků a niv v dokumentech vodohospodářského plánování.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt