Prezentace

Soubor prezentací na téma: Péče o vodní toky

Vodní toky POJMY

Morfologický stav vodních toků

Ukázky revitalizací

Ekologicky orientovaná správa toků

Vývoj revitalizací ve volné krajině

Cíle revitalizací ve volné krajině

Poznámky k revitalizacím

Revitalizace a protipovodňová ochrana

Přírodě blízká intravilánová koryta

Jiné vodní prvky v sídlech

Říční dřevo

Porosty

Články, příspěvky a prezentace z konferencí a seminářů

Vodní toky 2019, Hradec Králové 27. 11. 2019:

Poznámky k některým aspektům nakládání s vodními toky se zřetelem k suchu

 

Sedimenty - listopad 2019:

Současné trendy ve správě a revitalizacích vodních toků a nivních území, vodohospodářská opatření osy 4 OPŽP

 

Prezentace Studie odtokových poměrů Výrovky, Pečky 10. 9. 2019:

K revitalizaci Výrovky a Šembery

 

Seminář Představení Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - prezentace ze semináře konaného 21. března 2019:

Program péče o krajinu MŽP a Program podpora přirozených funkcí krajiny

Druhová skladba výsadeb (město) versus oteplování

OPŽP - Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Vodohospodářská opatření podporovaná v rámci OP Životní prostředí (se zřetelem k nedávným prožitkům sucha)

 

Seminář Operační program Životní prostředí - Praha Podbaba - prezentace ze semináře konaného 14. června 2018

Poznatky z prohlídky starších revitalizací vodních toků

 

Seminář v Parlamentu ČR - Voda znamená život, 9. 3. 2017 - prezentace a text příspěvku pro sborník:

Prezentace Voda znamená život

Příspěvek pro sborník

 

Seminář Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí, Rožmitál pod Třemšínem, prosinec 2016:

Sbornik_Rozmital_lesy_2016.pdf

 

Uplatnění rybníků v ochraně před suchem a povodněmi, Medlov, červen 2014

Poznámky k uplatnění rybníků v ochraně před suchem a povodněmi

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt